In 2017 hebben organisatorische en bestuurlijke veranderingen binnen de SPSRU-organisatie plaatsgevonden. 

WAT GING HIER AAN VOORAF?

In 2015 heeft de minister van VWS het RIVM-CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de organisatorische en bestuurlijke structuur van het programma Prenatale Screening op Down en Structureel Echoscopisch Onderzoek. KPMG-Plexus heeft dit onderzoek geleid en is met een adviesrapport gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister o.a. de volgende besluiten genomen: 

DE SPSRU IS ALS EERSTE REGIO OVER GEGAAN NAAR DEZE NIEUWE STRUCTUUR

Er is aan het bestuur decharge verleend ter zake het door hen gevoerde bestuur, waarna het bestuur op 30 juni 2017 is opgeheven. Op diezelfde datum heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarvan de akte is verleden bij de notaris te Bilthoven.

 

In deze akte is een Raad van Toezicht benoemd bestaande uit de volgende personen:

In de eerste termijn van 4 jaar zal de heer Stoutenbeek de voorzittersrol vervullen.

 

De heer J. (Sjaak) Toet is als directeur in voornoemde akte benoemd als enig bestuurder van de SPSRU.


Op bureau niveau zal er organisatorisch niets veranderen. 

RAAD VAN ADVIES OPGEHEVEN

Met ingang van 30 juni 2017 is de Raad van Advies opgeheven. Deze vervulde de afgelopen jaren al geen actieve rol meer. De komende tijd zullen wij nadenken over een eventueel nieuw te vormen Raad van Advies, wellicht in kleiner verband. Wanneer u daar ideeën/suggesties over hebt, horen wij dit uiteraard graag van u.