Naam organisatie

Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken (SPSRU). De SPSRU is opgericht in 2007 en is een van de 8 landelijke regionale centra voor Prenatale Screening en valt onder het Centraal Orgaan Prenatale Screening (RIVM). De stichting kent een bestuur en een bureau voor het uitvoeren van de taken van de stichting. De SPSRU is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).Dit betekent dat de stichting SPSRU geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn schenkingen aan de stichting aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels).
 

KvK-nummer

30222101
 

RSIN /fiscaalnummer

817484024
 

Postadres

Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht
 

Doelstelling

Het borgen van de kwaliteit van de screening in de regio Utrecht en omstreken
 

Beleidsplan

Het meerjarig beleidsplan van de SPSRU omvat het faciliteren van de mogelijkheid voor alle zwangeren om in de regio Utrecht en omgeving toegang te krijgen tot prenatale screening door middel van biochemisch en echoscopisch onderzoek;
het bewaken van de kwaliteit van de voorlichting en de uitvoering van de screening;
het voeren van de centrale regie op de uitvoering en kwaliteit van het proces van prenatale screening in de regio Utrecht;
het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met (verloskundige) screeningscentra, ziekenhuizen, verloskundigen en/of echoscopisten;
de evaluatie van de prenatale screening in regionaal en in landelijk verband;
De stichting verwerft haar inkomsten uit een afdracht van het zgn. opslagtarief. Dit opslagtarief wordt jaarlijks door de NZa vastgesteld. Het is een tarief dat boven op elke SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) wordt vergoed door de landelijke verzekeraars ten behoeve van de kwaliteitsborging.
Het beperkte vermogen van de stichting is ontstaan in de aanloopfase van de screeningsimplementatie door onvervulbaarheid van bepaalde functies. Het vermogen wordt beheerd als “reserve financieel risico detachering”. Hiermee kunnen de mogelijke financiële gevolgen van ontslag van een gedetacheerde werkzaam bij de SPSRU opgevangen worden.
 

Raad van Toezicht

Per 1 juli 2017:
 • de heer dr. Ph. Stoutenbeek, voorzitter
 • mevrouw M.G. Wats
 • de heer J.J.M. Becker Hoff
   

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

Het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht is conform de richtlijn van de NVTZ en het advies dat KPMG-Plexus heeft uitgebracht voor de Regionale Centra.
 

Beloningsbeleid bureau

 • directeur 0.7 fte CAO-UMC
 • beleidsmedewerker 0.7 fte CAO-UMC
 • kwaliteitsmedewerker 0.4 fte CAO-UMC
 • secretaresse 0.7 fte CAO-UMC
   

Activiteiten verslag

Jaarlijks maakt de SPSRU volgens een format van het CVB-RIVM een kwaliteitsjaarverslag waarin de activiteiten zijn vermeld.
 

Landelijke werkwijze van de Regionale Centra prenatale screening 

De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform RC daar waar dat nodig is.
In de landelijke werkwijze is bij elke voorwaarde die vanuit de WBO-vergunning gesteld is aan de RC’s aangegeven op welke wijze de RC’s daaraan voldoen.
Meer informatie vindt u op de website van het RIVM.
 

Financiële verantwoording

BALANS 2016
Activa  
Materiele vaste activa € 921
Vlottende activa  
• Vorderingen en overlopende activa € 79.247
• Liquide middelen € 493.284
Subtotaal € 572.531
Totaal activa € 573.452
Passiva  
Eigen vermogen  
• Algemene reserve € 428.234
• Reserve financieel risico detachering € 0
Totaal eigen vermogen € 428.234
Kortlopende schulden (en overlopende passiva) € 145.218
Totaal passiva € 573.452

 

RESULTATENREKENING 2016

 

Bedrijfsopbrengsten
• Ontvangsten uit opslagtarief SEO
• Financiële baten en lasten


€ 308.926
€ 720

Bedrijfsopbrengsten totaal

€ 309.646

Bedrijfskosten
• Personeelskosten
• Afschrijvingen
• Overige bedrijfskosten


€ 265.334
€        732
€   44.270

Bedrijfskosten totaal

€ 310.336

Bedrijfsresultaat

€  -690