De SPSRU visiteert alle gecontracteerde echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar aan de hand van een landelijk vastgesteld visitatie document (zogenaamde Checklist). 
Bij de verloskundigenpraktijken met alleen een contract voor counseling vindt kwaliteitsbeoordeling plaats door middel van een audit waarbij aandacht is voor aangeleverde data en informatie aan de zwangere door middel van website en folders.

De visitaties zijn primair gericht op ondersteuning van praktijken om, waar nodig, kwaliteitsverbetering van de prenatale screening te bereiken. Voor de kwaliteitsaudits bij de echocentra gebruiken de Regionale Centra het landelijke format zoals vastgesteld door de Programma Commissie (v/h Centraal Orgaan) Prenatale Screening.

Mevrouw Lorijn is binnen de SPSRU verantwoordelijk voor het gehele visitatietraject. Na planning van een datum wordt de te visiteren organisatie gevraagd een checklist in te vullen, die zal dienen als leidraad voor het gesprek. Er wordt met name gekeken naar de wijze van opslag van data, de gevolgde zorgpaden, het aantal verrichtingen en gevolgde deskundigheidsbevordering. Indien nodig worden gezamenlijk aanbevelingen en afspraken opgesteld.

Voorafgaand aan de visitatie beoordeelt de kwaliteitsmedewerker ter plekke de kwaliteit van de opgeslagen beelden van de NT-meting en het SEO aan de hand van een landelijke scoringslijst. Een verslag van de beoordeling wordt toegevoegd aan het visitatierapport.

Tevens wordt voorafgaand aan de audit een kwantitatieve analyse uitgevoerd van alle NT-metingen en SEO’s verricht in de betrokken praktijk. Ook dit rapport wordt toegevoegd aan het visitatierapport.