SEO

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de uitvoering van het echoscopisch onderzoek op het terrein van prenatale screening, zoals opleidingseisen voor de echoscopist, eisen aan de werkomgeving en de apparatuur. De voorwaarden en kwaliteitseisen vindt u op de website van het RIVM.
 

SEO door GUO-echoscopisten en PND-gynaecologen

Ervaren SEO-echoscopisten worden geacht jaarlijks tenminste 150 SEO’s te maken. Een uitzondering geldt voor zorgverleners die ook GUO’s maken. Indien zij meer dan 10 SEO’s per jaar maken zal voortaan de kwaliteit daarvan op dezelfde wijze getoetst worden als bij de SEO-echoscopisten. Daarvoor is het noodzakelijk dat deze zorgverleners ook een SEO-kwaliteitsovereenkomst afsluiten en daarmee voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. SEO’s, GUO-I en GUO-II (gemaakt voor 24 weken) worden in dit verband als eenzelfde verrichting geteld. De kwaliteit van de SEO-beelden wordt bij de audit van de echocentra beoordeeld. Indien een GUO-echoscopist zeer incidenteel SEO’s maakt, sluiten de Regionale Centra om praktische redenen geen SEO-kwaliteitsovereenkomst af met deze zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze SEO’s valt daarmee volledig onder het kwaliteitsbeleid van het GUO-centrum.
 

Beleid bij incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming

Ook bij zwangeren met ernstige obesitas (BMI >40 kg/m2) kan een SEO gedaan worden. Als de neurale buis en het vierkamerbeeld in beeld gebracht kunnen worden, maar niet alle andere structuren te beoordelen zijn door de ernstige obesitas, dan luidt de conclusie van het SEO “incompleet onderzoek” en het advies “geen verder onderzoek”. Een verwijzing naar een PND-centrum is dan niet nodig. In het algemeen geldt bij een “incompleet SEO” dat een echocentrum in overleg met de zwangere af kan zien van verwijzing naar een PND-centrum als verbetering in de beeldvorming onwaarschijnlijk is. Deze informatie vindt u onder het kopje “Herhaling SEO vanwege onvoldoende beeldvorming” op pagina 3 in de Kwaliteitseisen SEO.

Een overzicht van de volledige GUO-indicaties vindt u hier.

GUO – geen eigen risico
Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze hier wel aan moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland.

U vindt het Beleidsadvies Sonomarkers bij het SEO op de website van het RIVM. Hierin is ook het stroomdiagram sonomarkers opgenomen.
 

SEO-Logboek

Voorafgaand aan een audit worden er door de SPSRU echobeelden beoordeeld. Daarbij wordt het landelijk protocol gehanteerd.
Een voorbeeld van opslag van verplichte echobeelden vindt u hier.
 

Sonomarkers

De SPSRU wil counselors en echoscopisten erop attenderen dat het vinden van een SUA (single umbilical artery) bij het SEO een indicatie is voor het laten verrichten van een GUO-II. 
Wanneer er bij de GUO geen afwijkingen dan alleen de SUA gezien worden, is er daarna geen indicatie voor het standaard vervolgen van de groei door middel van groei echo’s. Bij onderzoek is gebleken dat dit geen toegevoegde waarde heeft.