Recent hebben organisatorische en bestuurlijke veranderingen binnen de SPSRU-organisatie plaatsgevonden.

Wat ging hieraan vooraf?
In 2015 heeft de minister van VWS het RIVM-CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de organisatorische en bestuurlijke structuur van het programma Prenatale Screening op Down en Structureel Echoscopisch Onderzoek. KPMG-Plexus heeft dit onderzoek geleid en is met een adviesrapport gekomen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister o.a. de volgende besluiten genomen: 

 • het Centraal Orgaan voor de Prenatale Screening moet worden omgevormd tot Programmacommissie Prenatale Screening op Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek. Hiermee is het programma Prenatale Screening op dezelfde wijze georganiseerd als de andere programma’s voor bevolkingsonderzoek die onder het RIVM-CvB vallen. Deze wijziging heeft inmiddels in 2016 plaatsgevonden;
 • de 8 Regionale Centra (RC’s) moeten voor 1 januari 2018 voldoen aan de zorgbrede Governance Code. Om hieraan te voldoen mogen de RC’s niet langer onderdeel zijn van de UMC’s. Bij een aantal RC’s, waaronder de SPSRU, was dit al het geval. Ook moet de bestuurlijke structuur worden herzien conform deze Governance Code.

De SPSRU is als eerste regio over naar deze nieuwe structuur
Er is aan het bestuur decharge verleend ter zake het door hen gevoerde bestuur waarna het bestuur op 30 juni jl. is opgeheven.
Op diezelfde datum heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden waarvan de akte is verleden bij de notaris te Bilthoven.

In deze akte is er een Raad van Toezicht benoemd bestaande uit de volgende personen:

 1. mevrouw M.G. (Margrietha) Wats
  arts, MBA, partner bij de Galan Groep, vanuit die hoedanigheid ook actief binnen de gezondheidszorg
   
 2. de heer J.J.M. (Jos) Becker Hoff
  voormalig directeur KNOV, in die hoedanigheid ook nauw betrokken geweest bij de start en het inrichten van de Prenatale Screening in Nederland. Momenteel actief vanuit zijn eigen onderneming met interim- en advieswerk binnen de gezondheidszorg
   
 3. de heer Ph. (Philip) Stoutenbeek
  oprichter en voormalig directeur van de SPSRU. Momenteel gepensioneerd gynaecoloog UMC Utrecht

In de eerste termijn van 4 jaar zal de heer Stoutenbeek de voorzittersrol vervullen.

De heer J. (Sjaak) Toet is als directeur in voornoemde akte benoemd als enig bestuurder van de SPSRU.
Op bureau niveau zal er organisatorisch niets veranderen.

Voorts is de Raad van Advies met ingang van 30 juni jl. opgeheven. Deze vervulde de afgelopen jaren al geen actieve rol meer.
De komende tijd zullen wij nadenken over een eventueel nieuw te vormen Raad van Advies, wellicht in kleiner verband.
Wanneer u daar ideeën / suggesties over hebt, horen wij dit uiteraard graag van u.