Audit

De SPSRU visiteert alle gecontracteerde verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar. Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde auditdocumenten (zogenaamde Checklist) zoals vastgesteld door de Programma Commissie Prenatale Screening.

De visitaties zijn primair gericht op ondersteuning van praktijken om, waar nodig, kwaliteitsverbetering van de prenatale screening te bereiken.

Mevrouw M.L. Leerkes is binnen de SPSRU verantwoordelijk voor het gehele visitatietraject.

verloskundigenpraktijken

Bij de verloskundigenpraktijken met alleen een contract voor counseling vindt kwaliteitsbeoordeling plaats door middel van een schriftelijke (of mondelinge) audit. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de informatie aan de zwangere door middel van website en folders, de gevolgde opleidingen en nascholing van de zorgverleners en het aantal gevoerde counselinggesprekken. Deze audits worden gecoördineerd door mevrouw F. Heijlen onder supervisie van mevrouw M.L. Leerkes.

echopraktijken
en
ziekenhuizen

Echopraktijken en ziekenhuizen krijgen, na planning van een visitatiedatum, het verzoek de checklist met het auditformat in te vullen Deze checklist dient als leidraad bij het gesprek. Er wordt met name gekeken naar de gevolgde zorgpaden, het aantal verrichtingen, de gevolgde deskundigheidsbevordering en de wijze van opslag van data. Indien nodig worden verbeterpunten, aanbevelingen en afspraken opgesteld.

Beeldbeoordeling en kwantitatieve analyse
Voorafgaand aan de visitatie:

  • beoordeelt de kwaliteitsmedewerker de kwaliteit van de opgeslagen beelden van SEO’s aan de hand van een landelijke scoringslijst; 
  • wordt een kwantitatieve analyse uitgevoerd van alle SEO’s verricht in de betrokken zorginstelling.

Beide rapporten worden toegevoegd aan het visitatierapport en tijdens de audit besproken.